chamfron برنامه اصولگرا انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

chamfron: برنامه اصولگرا انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آيا رد صلاحيت پايان برنامه احمدي‌نژاد است؟

رسانه هاي اصولگرا همچنان خبر مهم ارزش ضعف دولت كنوني هست. صورت هاي اصولگرا ترجيح مي دهند به ياد نداشته باشند كه روزگاري حامي مردي به نام محمود احمدي نژاد بوده ا

آيا رد صلاحيت پايان برنامه احمدي‌نژاد است؟

آيا رد صلاحيت پايان برنامه احمدي نژاد است؟

عبارات مهم : برنامه

رسانه هاي اصولگرا همچنان خبر مهم ارزش ضعف دولت كنوني هست. صورت هاي اصولگرا ترجيح مي دهند به ياد نداشته باشند كه روزگاري حامي مردي به نام محمود احمدي نژاد بوده اند، خبر ردصلاحيتش دو شب پيش در يك آخر هفته بهاري مخابره شد. كمتر كسي بود كه انتظار خبر «تاييد صلاحيت» محمود احمدي نژاد را داشته باشد.

آيا رد صلاحيت پايان برنامه احمدي‌نژاد است؟

هرچند كه خود اعضاي شوراي نگهبان هم تا اندازه اي براي رد صلاحيت او ترديد داشتند ولی سابقه سال هاي اخير او به ويژه دو سال آخر رياستش بر دولت كه با رخدادهايي همچون «خانه نشيني ١١ روزه»، «ظهور و بروز جريان انحرافي» و «مجموعه تخلفات اقتصادي و سياسي او و اطرافيانش» همراه بود، احتمال اين را كه محمود احمدي نژاد براي سومين بار بتواند از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند، صفر مي كرد. با اين همه آنچه در ميان خود احمدي نژادي ها دليل احتمالي قوي تر براي رد صلاحيت او در نظر گرفته مي شد بي توجهي او به نهي رهبري از حضور در انتخابات بود.

هر چه كه بود محمود احمدي نژاد هم حالا جزو روساي دولتي است كه براي سومين بار نتوانست از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند. خود او ولی بهتر از هر كس ديگري مي دانست كه در انتخابات پيش رو تاييد صلاحيت نخواهد شد. مي دانست كه هر چقدر هم گفته باشد كه پرونده خودش و بقايي پاك است ولی اين بار نمي تواند از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند. ولی حضور احمدي نژاد در ميدان انتخابات با برنامه اي بلندمدت براي آينده سياسي او بود. هرچقدر هم كه برخي از كارشناسان اين تحليل را داشته باشند كه احمدي نژاد با حضور در انتخابات و ردصلاحيتش خودكشي سياسي مرتكب شده است است خود او با برنامه اي به ميدان اين خودكشي آمده بود كه آينده سياسي اش را تامين كند، هوادار جمع كند نه از ميان اصولگرايان و اصلاح طلبان كه هر دو از او فراري هستند بلكه از ميان افرادي كه زبان و گفتار او و رفتارهاي ساختارشكنانه اش را مي پسندند.

رسانه هاي اصولگرا همچنان خبر مهم ارزش ضعف دولت كنوني هست. صورت هاي اصولگرا ترجيح مي دهند به ياد نداشته باشند كه روزگاري حامي مردي به نام محمود احمدي نژاد بوده ا

از لحظه اعلام خبر رد صلاحيت محمود احمدي نژاد تا لحظه نگارش اين گزارش او هيچ واكنشي به رد صلاحيتش نشان نداد و خبري از معترض به رد صلاحيت رييس دولت هاي نهم و دهم نبود. محمود احمدي نژاد ولی از اين سكوت هم برنامه دارد؛ برنامه اي كه روزهاي آتي از آن رونمايي خواهد كرد. انتخابات فرصتي براي احمدي نژادي ها بود تا دوباره به ميدان بيايند، به اسم «دفاع از خود» به دولت مستقر حمله كنند و خودشان را ساختارشكن نشان بدهند ولی بعيد به نظر مي رسد كه رد صلاحيت نقطه پايان اين برنامه ها باشد.

سكوت اصولگرايانه

سكوت اصولگرايان در مورد محمود احمدي نژاد منحصر به اين چند روز نيست. از همان سال ٩٠ بود كه بي صلاحيتي او بعد از منزل نشيني ١١ روزه اش براي اصولگرايان روشن شد. همين هم شد كه دو سال بعدي تا پايان عمر دولتش را ترجيح دادند سكوت كنند. آنها كه روزگاري حامي تمام و كمالش بودند حالا ترجيح داده بودند سكوت كنند تا عمر روزهاي دولت دهم به پايان برسد. ولی نمي دانستند كه همان حمايت هاي پيشين آنها را در جلب نظر مردم براي راي دادن به اصولگرايان در انتخابات ٩٢ با شكست مواجه مي كند. حتي نمي دانستند كه سكوت تا پايان عمر دولت احمدي نژاد سياست پيروزي نخواهد بود.

آيا رد صلاحيت پايان برنامه احمدي‌نژاد است؟

حسن روحاني كه رييس جمهور شد تازه خبر پشت خبر بود كه از تخلفات ريز و درشت احمدي نژادي ها بيرون مي آمد. همين هم باعث شد كه كابوس احمدي نژاد براي آنها تمام نشود. بازخواست از حاميان ديروز كه حالا تبديل به ساكتان شده است بودند و در دوره او هيچ انتقادي را برنمي تابيدند تمامي نداشت. ولی اصولگرايان هر روز بيشتر اميدوار بودند كه كابوس احمدي نژاد تمام و فراموش شود. فراموشي ولی ممكن نبود. خود احمدي نژاد نمي گذاشت كه اين آرزوي اصولگرايان برآورده شود. سفرهاي استاني و ديدارهاي او به ويژه در دو سال اخير براي هر بيننده اي حكايت از اين داشت كه احمدي نژاد قصد انتخابات كرده هست. از شش ماه پيش ولی كابوس اصولگرايان وارد فاز جدي تري شد.

احمدي نژاد به ديدار مقام معظم رهبري رفته و براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري كسب تكليف كرده بود؛ كسب تكليفي كه با نظر منفي رهبري مواجه شده است بود تا اندازه اي خيال اصولگرايان را از احتمال بازگشت احمدي نژاد راحت كرده بود. سفرهاي استاني و سخنراني هاي بعدي نشان مي داد كه احمدي نژاد آنچنان كه گفته است در مسير عدم كانديداتوري قدم برنمي دارد. كمي بعدتر هم كانديداتوري حميدرضا بقايي و حمايت احمدي نژاد از او حكايت از يك برنامه تنظيم شده است براي انتخابات ٩٦ داشت. روزي كه احمدي نژاد همراه با بقايي و مشايي به اسم همراهي بقايي براي عضویت در انتخابات به وزارت كشور رفت مشخص بود كه خود او هم در اين انتخابات عضویت خواهد كرد. ولی درست از روز عضویت احمدي نژاد تا همين دو روز پيش بي شك اميد اصولگرايان به رد صلاحيت احمدي نژاد در انتخابات بود.

رسانه هاي اصولگرا همچنان خبر مهم ارزش ضعف دولت كنوني هست. صورت هاي اصولگرا ترجيح مي دهند به ياد نداشته باشند كه روزگاري حامي مردي به نام محمود احمدي نژاد بوده ا

هرچند كه بعد از شنيدن رد صلاحيت او رسانه هاي اصولگرا ترجيح دادند كه به خبرهاي تخريبي ارزش عليه دولت ادامه بدهند و ردصلاحيت مردي كه خبر رييس دولت شدنش را چهار سال پيش با ذوق بسيار حتي قبل از وزارت كشور اعلام كرده بودند را كوتاه و مختصر ببينند. صورت هاي اصولگرا هم در سكوت خبري قرار داشتند تا شايد آرزوي فراموشي محمود احمدي نژاد در جناح اصولگرا كمي قوت بگيرد. اصولگرايان بيش از هر چيز ديگري در اين سال ها از محمود احمدي نژاد است كه ضربه ديده اند و تنها تمايل ارزش فراموش كردن او، حمايت هاي ارزش از او و تخلفاتي است كه از او به يادگار مانده هست؛ رويايي كه با توجه به واکنش‌ها احمدي نژاد، برآورده شدنش دور از ذهن به نظر مي رسد.

اخبارسیاسی – اعتماد/مهشيد ستــوده

واژه های کلیدی: برنامه | اصولگرا | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs